Naldo Rodrigues
 Nano
 Nickelback
 Nico Santos
 Nikka Costa
 No Mercy